mapa
niedziela, 24 lipca 2016 r.Imieniny:Kingi, Krystyna, Michaliny
boxboxboxbox
środa 06 lipca 2010 12:58

Staże


Czym jest staż?

     Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą, a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą i starostą).

Kto może przyjąć osobę bezrobotną na staż?

     Osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kto i na jaki czas może zostać skierowany na  staż?

Na staż mogą być kierowani: Okres
odbywania
stażu
• bezrobotni do 25 roku życia,
• bezrobotni do 27 roku życia – jeżeli nie minęło 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
od 3 do 12
miesięcy
• bezrobotni długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
• bezrobotni powyżej 50 roku życia,
• bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
• bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
• bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
• bezrobotni niepełnosprawni.
od 3 do 6
miesięcy

 Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na staż?

     Należy złożyć wniosek o organizację stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Składając wniosek możesz wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chcesz przyjąć na staż!

     W okresie 30 dni od złożenia wniosku dostaniesz zwrotną informację od starosty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Twego wniosku.

     Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisujesz ze starostą umowę, w której zawarte są informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowany staż.


Przydatne informacje

     Skierowana do odbycia stażu osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z programem stażu, pobierając w zamian w Powiatowym Urzędzie Pracy stypendium stażowe, w wysokości 120 % kwoty zasiłku. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

     Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

     U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasy pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Podstawa prawna:
 art. 2 ust. 1 pkt 34 i 35, art. 53, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 142, poz. 1160);
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.).

powrót

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu 2014-01-16 13:08:57 Lejmel Alicja
załącznik Oświadczenie o rezygnacji z odbywania stażu 2014-01-24 08:26:40 Lejmel Alicja
załącznik Program stażu 2014-01-16 13:07:01 Lejmel Alicja
załącznik Druk listy obecności algorytm 2014-01-16 13:13:53 Lejmel Alicja
załącznik Wniosek o zorganizowanie stażu u osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą 2014-01-16 13:08:21 Lejmel Alicja
załącznik Regulamin w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 2013-01-04 13:31:50 Lejmel Alicja
załącznik Wniosek o urlop 2013-01-04 13:39:08 Lejmel Alicja
załącznik Wniosek o przedłużenie stażu 2013-01-04 13:39:50 Lejmel Alicja
załącznik Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2014-07-17 13:53:40 Administrator
załącznik Druk listy obecności EFS 2014-01-16 12:52:50 Lejmel Alicja
załącznik Opinia i sprawozdanie o przebiegu stażu 2011-04-12 08:53:04 Lejmel Alicja
załącznik Opinia i sprawozdanie o przebiegu stażu - EFS 2011-11-21 09:14:42 Lejmel Alicja
załącznik Wniosek o przekazanie stypendium na rachunek bankowy 2012-01-30 09:44:25 Administrator

Informacje o artykule

Autor: Alicja Lejmel
Zredagował(a): Administrator
Data powstania: 06.10.2010 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2012 14:53
Liczba wyświetleń: 13078
Drukuj Stworz PDF