mapa
piątek, 20 kwietnia 2018 r.Imieniny:Agnieszki, Amalii, Czecha
boxboxboxbox
środa 06 kwietnia 2010 12:31

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej


Czym są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej pod warunkiem, że:

 • nie otrzymałeś dotychczas  bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 
 • nie posiadasz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie byłeś karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • nie złożyłeś wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 W okresie ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (dotyczy bezrobotnego):

 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy określonej w ustawie,
 • z własnej winy nie przerwałeś szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjąłeś szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

 Jednorazowe środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi możesz otrzymać, jeśli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz spełniasz następujące warunki:

 • został z tobą rozwiązany stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • nie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych,
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni, i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Powinieneś także złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji.

Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Dlaczego warto starać się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, możesz otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki do:

 • 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
 • 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni, w przypadku gdy działalność podejmować będziesz na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych,
 • 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka, gdy będziesz przystępował do już założonej spółdzielni (Sprawdź aktualne kwoty)

Przydatne informacje

Otrzymane środki będziesz zobowiązany wydatkować zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, będziesz miał na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków na odpowiednim formularzu w postaci opłaconych faktur lub rachunków (w kwotach brutto).

Otrzymane środki będziesz zmuszony zwrócić, jeżeli będziesz prowadził działalność gospodarczą lub będziesz członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszysz  inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Szczegółowe kryteria przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej określa regulamin PUP w Gołdapi.

Podstawa prawna

powrót

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz informacji przdstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2014-11-14 14:56:36 Lejmel Alicja
załącznik Wniosek o dofinansowanie Z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej 2014-07-16 18:14:03 Lejmel Alicja
załącznik Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach 2013-01-24 11:50:01 Lejmel Alicja
załącznik Regulamin dotyczący przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,(...) oraz refundacji podmiotowi prowdzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia 2013-01-04 13:30:38 Lejmel Alicja

Informacje o artykule

Autor: Alicja Lejmel
Zredagował(a): Administrator
Data powstania: 06.10.2010 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2012 12:51
Liczba wyświetleń: 11045
Drukuj Stworz PDF